zainteresowania
1. Opracowanie uzbrojenia z rzymskiego obozu Novae nad Dunajem.

2. Współrealizacja projektu unijnego "Archeologia podwodna" na UW.

w górę
w dół
Archeologia okresów - przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów w barbarzyńskiej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bronioznawczej.

W zwi±zku z powyższym przeprowadzona kompleksowa kwerenda po¶więcona uzbrojeniu w zbiorach muzeów, placówek konserwatorskich i uniwersytetów polskich (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Archeologii UMCS w Lublinie, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Muzeum Miejskie Wrocławia. Oddział - Muzeum Archeologiczne, Muzeum w Białymstoku, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Muzeum Miasta Pabianice, Muzeum Okręgowe w Łomży, Muzeum Okręgowe w Ostrołęce, Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie, Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim, Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Państwowa Służba Ochrony Zabytków, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Łomży, Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, Kaliskie Archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie) oraz wstępna - jednostek zagranicznych (Statens Historiska Musset w Sztokholmie, Szwecja - 1995 r.; Moesg_rd Museum, Dania - 2003 r.; Ermitaż, Sankt Petersburg, Rosja - 2002 r.; Muzeum "Chersonez Taurydzki" w Sewastopolu, Ukraina - 2004 r.); Muzeum Bornholmu w Ronne - 2009 r.; Muzeum Historyczne w Oslo.