wykaz publikacji
Wykaz publikacji:
Publikacje oddane do druku:


Odwrotna strona medalu czyli w kwestii konstrukcji zapinek szczeblowych słów kilka, [w:] A. Urbaniak, R. Prochowicz, J. Schuster, M. Levada (red.), Terra Barbarica, Monumenta Archeologica Barbarica Series Gemina II, Łódź-Warszawa 2010, s. 321-331.

The latest weapons in the Bogaczewo culture, [w:] The Turbulent Epoch. New Materials from the Late Roman Period and the Migration Period, t. II, red. B. Niezabitowska, M. Juściński, P. Łuczkiewicz, S. Sadowski, Lublin 2009, s. 89-104.

The war as seen by an archaeologist. Reconstruction of barbarian weapons and fighting techniques in the Roman Period basing on the analysis of weapon graves. The case of the Przeworsk Culture, "Journal of Roman Military Equipment Studies", t. 16, 2009, s. 93-132.

The latest weapons in the Bogaczewo culture, [w:] The Turbulent Epoch. New Materials from the Late Roman Period and the Migration Period, t. II, red. B. Niezabitowska, M. Juściński, P. Łuczkiewicz, S. Sadowski, Lublin 2009, s. 89-104.

Horse and its use in the Przeworsk Culture in the light of archaeological evidence, [w:] The Horse and Man in European Antiquity (Worldview, Burial Rites, and Military and Everyday Life, Archaeologia Baltica, t. 11, Klaipeda 2009, s. 92-114.
(7,7 MB)


Foreign influences on the weaponry of the Bogaczewo and Sudovian cultures. The case of the shafted weapon, "Archaeologia Baltica", t. 8, 2007, s. 117-132.

Is There Reliable Archival Data? The Problem of Interpretation of an Unusual Specimen from Gurjevsk (formerly Trausitten) on the Sambian Peninsula, "Archaeologia Baltica", t. 8, 2007, s. 176-182.

Time of war or well-being? Changes in weapon sets in the Przeworsk culture burials from the late stage of phase B2

Wojna oczami archeologa. Uwagi na temat sposobów walki ludności kultury przeworskiej w okresie wpływów rzymskich w świetle źródeł archeologicznych

Uzbrojenie kultury przeworskiej w okresie wpływów rzymskich i początkach okresu wędrówek ludów
 1. Wilkołactwo, [w:] Organ Studentów Archeologii, t. I, Warszawa 1994, s. 12-14.
 2. Kompleks pracowni krzemieniarskich z wczesnej epoki brązu na stanowisku 6 w Janikowie, woj. tarnobrzeskie, [w:] Sprawozdania z badań Instytutu Archeologii UW w roku akademickim 1993/1994, Warszawa 1994, s. 11 (wraz z J. Budziszewskim, K. Januszek, R. Małeckim, P. Włodarczakiem).
 3. Oszczepy wykonane z materiałów organicznych w okresach przedrzymskim i rzymskim. Próba określenia w materiale archeologicznym, [w:] Concordia. Studia ofiarowane prof. Jerzemu Okulicz-Kozarynowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, Warszawa 1996, 147-157.
 4. Próba odtworzenia technik walki mieczem w młodszym okresie przedrzymskim. Wpływ formy broni na jej zastosowanie, "Światowit", t. XLI, 1998, fasc. B, s. 388-406.
 5. Znaleziska toków z obszaru kultury przeworskiej, "Światowit n. s.", t. I (XLII), 1999, fasc. B, s. 128-137.
 6. Sposoby walki Germanów w świetle źródeł archeologicznych, "Archeologia Żywa", Nr 3-4 (15), 2000, s. 20-24.
 7. Sposoby walki Germanów w świetle źródeł archeologicznych (2), "Archeologia Żywa", Nr 1 (16), 2001, s. 29-31.
 8. Dwa nietypowe elementy uzbrojenia ze zbiorów Muzeum Miejskiego Wrocławia, [w:] Officina Archaeologica Optima. Studia ofiarowane Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, [Światowit Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages, vol. VII], Warszawa 2001, s. 117-125.
 9. Uzbrojenie kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich odkryte w 1884 roku w miejscowości Ścinawa-Jeżów (Georgendorf), "Silesia Antiqua", t. 42, 2001, s. 77-95.
 10. Wojna oczami archeologa. Uwagi na temat sposobów walki ludności kultury przeworskiej w okresie wpływów rzymskich w świetle źródeł archeologicznych, "Światowit", t. 3/44, 2001, fasc. B, s. 91-119.
 11. Diversification of Burials with Weapons in the Przeworsk Culture in the Late Pre-Roman Period, [w:] Die Bewaffnung der Germanen und ihren Nachbarn in den letzten Jahrhunderten vor Christi Geburt, Lublin 2002, s. 59-80.
 12. Broń jako wyraz zmian w obrządku pogrzebowym. Analiza zestawów uzbrojenia w kulturze przeworskiej od młodszego okresu wpływów rzymskich do początków okresu wędrówek ludów, "Światowit", t. 4/45, 2002, fasc. B, s. 101-144.
 13. Ostrogi z Pełczysk, pow. pińczowski. Nowe oblicze stanowiska z okresu lateńskiego i okresu wpływów rzymskich, "Światowit", t. 4/45, 2002, fasc. B, s. 145-157 (wraz z M. Rudnickim).
 14. Z motyką na Słońce? Możliwości odzwierciedlenia instytucji drużyny w materiale archeologicznym, [w:] Antyk i barbarzyńcy. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Kolendo, red. A. Bursche, R. Ciołek, Warszawa 2003, s. 253-267.
 15. Przekaz z zaświatów. Analiza zestawów uzbrojenia z grobów w kulturze przeworskiej z okresu wczesnorzymskiego i początków młodszego okresu rzymskiego, "Światowit", t. 5/46, 2003, fasc. B, s. 111-178.
 16. Die Wiederentdeckung eines Fundes aus Grudynia Mała - Versuch einer Neuinterpretation des Grabes 2, [w:] Auf der Suche nach der verlorenen Archäologie, red. W. Nowakowski, M. Lemke, Warszawa 2003, s. 61-71.
 17. Uzbrojenie kultury przeworskiej w okresie wpływów rzymskich i początkach okresu wędrówek ludów, [w:] Wandalowie. Strażnicy bursztynowego szlaku, red. J. Andrzejowski, A. Kokowski, Ch. Leiber, Lublin-Warszawa 2004, s. 143-161.
 18. Broń z cmentarzyska kultury kurhanów wschodniolitewskich w Słobódce (?) na Białorusi w świetle podobnych odkryć, [w:] Barbaricum, t. 7, Warszawa 2004, s. 249-263.
 19. Nietypowe zabiegi pogrzebowe w kulturze wielbarskiej na przykładzie grobu 471 z cmentarzyska w Weklicach, stanowisko 7, gm. Elbląg, [w:] Barbaricum, t. 7, Warszawa 2004, s. 305-312 (wraz z M. Natuniewicz-Sekułą).
 20. Czas wojny czy dobrobytu? Zmiany w obrazie wyposażenia w broń grobów kultury przeworskiej w rozwiniętym odcinku fazy B2, "Studia i Materiały Archeologiczne", t. 12, 2005, s. 59-88.
 21. Time of war or well-being? Changes in weapon sets in the Przeworsk culture burials from the late stage of phase B2, [w:] Europa barbarica. Ćwierć wieku archeologii w Masłomęczu, Lublin 2005, s. 215-232.
 22. Hasła do encyklopedii PWN (suplement; 52 hasła)
  hasło: zachodniobałtyjski krąg kulturowy, Wielka Encyklopedia PWN., t. 30, 2005;
  hasła: Dollkeim-Kovrovo kultura, elbląska grupa kulturowa, Grossromstedt, Hunów kultura, kurhanów karpackich kultura, kurhanów wschodniolitewskich kultura, Leśno, Liptovská Mara, Lubowidz, Łubiana, Ługi, Manching, mazowiecki ośrodek metalurgiczny, Młoteczno, Netta, olsztyńska grupa kulturowa, Ostrovany, Opatów, Oszczywilk, Pietroasa, polichromiczny styl zdobniczy, reńsko-wezerskich Germanów kultura, Ribemont-sur-Ancre, Runder Berg, Sarmaci, Sarmatów kultura, Sîntana de Mureş kultura, Sorte Muld, Sösdala, Stradonice, Stráže, Szilágysomlyó, świętokrzyski ośrodek metalurgiczny, Świlcza, Untersiebenbrunn, Weklice, Wesółki, Wyszembork, Zadowice, Zavist, Zemplin, Żerniki Wielkie, "Wielka Encyklopedia PWN, t. 31, 2005).
 23. Ludzie z żelaza. Wojownicy z okresu wpływów rzymskich na ziemiach Polski, "Z Otchłani Wieków", t. 61/1-2, 2006, s. 54-70.
 24. Воины на рубежe миров: вооружение из могильника в Килен-балке,"Материалы по Археологии, Истории и Этнографии Таврии", XII, 2006, s. 129-160 (wraz z D.Ju. Savelja).
 25. Zagadka rzymskiej ostrogi nitowanej z Pełczysk, pow. pińczowski, [w:] red. A. Bursche, R. Ciołek, R. Chowaniec, Nowe znaleziska importów rzymskich z ziem Polski III, Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum - Polen, Suplement - tom III, Warszawa, s. 63-78 (wraz z M. Rudnickim).
 26. Szkło z Nikutowa przez szkiełko i oko. Rzadki import rzymski z Pojezierza Mazurskiego, [w:] red. A. Bursche, R. Ciołek, R. Chowaniec, Nowe znaleziska importów rzymskich z ziem Polski III, Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum - Polen, Suplement - tom III, Warszawa, s. 79-92 (wraz z A. Jugą-Szymańską).
 27. Controversy about three-leaf arrowheads from Lithuania, "Archeologia Lituana", 7, 2006, s. 104-122 (wraz z A. Bitner-Wróblewską).
 28. Powracający temat. Głos w sprawie odkrycia z Żarnowca, [w:] Goci i ich sąsiedzi na Pomorzu, red. W. Nowakowski et al., Koszalin 2006, s. 101-118.
 29. "Breves gladii et rotunda scuta". Uwagi na temat uzbrojenia Gotów na marginesie przekazu Tacyta, [w:] Goci i ich sąsiedzi na Pomorzu, red. W. Nowakowski et al., Koszalin 2006, s. 159-183.
 30. Zabytki bałtyjskie w zbiorach wrocławskich, czyli nowe (stare?) materiały kultury kurhanów wschodniolitewskich z miejscowości Slobotka, "Silesia Antiqua", t. 43, 2006 (2007), s. 157-173.
 31. Grób 2 z Grudyni Małej - nowe spojrzenie w świetle źródeł archiwalnych i ocalałych elementów wyposażenia, "Silesia Antiqua", t. 43, 2006 (2007), s. 39-55.
 32. Is There Reliable Archival Data? The Problem of Interpretation of an Unusual Specimen from Gurjevsk (formerly Trausitten) on the Sambian Peninsula, "Archaeologia Baltica", t. 8, 2007, s. 176-182.
 33. Wyjątek od reguły? Zaskakujące znalezisko z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Krośnie, pow. pasłęcki [w:] Pogranicze trzech światów. Kontakty kultur przeworskiej, wielbarskiej i bogaczewskiej w świetle materiałów z badań i poszukiwań archeologicznych, red. A. Szela, W. Nowakowski, Warszawa 2006, s. 305-320 (wraz z M. Natuniewicz-Sekułą).
 34. Foreign influences on the weaponry of the Bogaczewo and Sudovian cultures. The case of the shafted weapon, "Archaeologia Baltica", t. 8, 2007, s. 117-132.
 35. Najwcześniejsze elementy uzbrojenia w kulturze bogaczewskiej w świetle zewnętrznych wpływów kulturowych, [w:] Kultura bogaczewska w 20 lat później, red. A. Bitner-Wróblewska, Warszawa 2007, s. 73-111.
 36. A Wielbark Culture piece of weaponry? Remarks concerning the astonishing find from the cemetery at Krosno (Crossen), "Archaeologia Baltica", t. 8, 2007, s. 160-170. (wraz z M. Natuniewicz-Sekułą).
 37. Breves gladii et rotunda scuta. Remarks on the Goth's weapons on the margin of Tacitus' text, [w:] Germania-Sarmatia. Sbornik materialov, red. C. von Carnap-Bornheim et al., Kaliningrad 2008, s. 180-209.
 38. Dawna technika na nowo odkryta - uwagi na marginesie znaleziska grotu z Łodzi-Łagiewnik, "Silesia Antiqua", t. 44, 2008, s. 135-169.
 39. The war as seen by an archaeologist. Reconstruction of barbarian weapons and fighting techniques in the Roman Period basing on the analysis of weapon graves. The case of the Przeworsk Culture, "Journal of Roman Military Equipment Studies", t. 16, 2009, s. 93-132.
 40. Simply ornament or something more? Marks of undetermined function found on Barbarian lance- and spear-heads, "Journal of Roman Military Equipment Studies", t. 16, 2009, s. 17-42.
 41. Horse and its use in the Przeworsk Culture in the light of archaeological evidence, [w:] The Horse and Man in European Antiquity (Worldview, Burial Rites, and Military and Everyday Life, Archaeologia Baltica, t. 11, Klaipeda 2009, s. 92-114.
 42. Horse graves in the Elbląg Group. The case of the cemetery at Nowinka, Tolkmicko commune, [w:] The Horse and Man in European Antiquity (Worldview, Burial Rites, and Military and Everyday Life, Archaeologia Baltica, t. 11, Klaipeda 2009, s. 164-184 (wraz z J. Okulicz-Kozarynem i M. Pietrzakiem).
 43. Prowincjonalnorzymski(?) nóż ogrodniczy z Innsbrucku w Tyrolu, "Silesia Antiqua", t. 45:2009, s. 197-208 (wraz z K. Demidziukiem).
 44. Materiały kultury kurhanów wschodniolitewskich w kolekcjach muzeów dolnośląskich. Zabytki z cmentarzyska w okolicy Smorgoni, "Silesia Antiqua", t. 45:2009, s. 315-333 (wraz z K. Demidziukiem).
 45. A spur from Myślęcin (?) as an odd piece in a puzzle, [w:] światowit Supplement Series B: Barbaricum, vol. 8, red. B. Kontny, A. Szela, J. Kleemann, Warszawa 2009, s. 153-160 (wraz z M. Natuniewicz-Sekułą).
 46. Editorial, [w:] światowit Supplement Series B: Barbaricum, vol. 8, red. B. Kontny, A. Szela, J. Kleemann, Warszawa 2009, s. 6 (wraz z J. Kleemannem).
 47. The latest weapons in the Bogaczewo culture, [w:] The Turbulent Epoch. New Materials from the Late Roman Period and the Migration Period, t. II, red. B. Niezabitowska, M. Juściński, P. Łuczkiewicz, S. Sadowski, Lublin 2009, s. 89-104.
 48. The late grave from the Wielbark culture cemetery at Weklice, Elbląg com., site 7, [w:] The Turbulent Epoch. New Materials from the Late Roman Period and the Migration Period, t. II, red. B. Niezabitowska, M. Juściński, P. Łuczkiewicz, S. Sadowski, Lublin 2009, s. 105-112 (wraz z M. Natuniewicz-Sekułą).
 49. Miniatura tarczy z Pełczysk - mały przedmiot, wielkie sprawy, [w:] Blisko i daleko. Księga jubileuszowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, red. B. Kaim, Warszawa 2009, s. 29-40 (wraz z M. Rudnickim).
 50. Wojny o kobiety i sławę, wywiad przeprowadzony przez A. Dąbrowską, "Polska Zbrojna" 18/2008, s. 60-61.
 51. Redakcja tomu 8 "światowit Supplement Series B: Barbaricum", Warszawa 2009, wydawca: IA UW, ss. 279 (wraz z A. Szelą i J. Kleemannem)
 52. Materials of the East Lithuanian Barrows Culture from the area of Smorgon basing on the files from the territory of Silesia, "Archeologia Lituana" 10, 2009, s. 167-173 (wraz z K. Demidziukiem).
 53. Odwrotna strona medalu czyli w kwestii konstrukcji zapinek szczeblowych słów kilka, [w:] A. Urbaniak, R. Prochowicz, J. Schuster, M. Levada (red.), Terra Barbarica, Monumenta Archeologica Barbarica Series Gemina II, Łódź-Warszawa 2010, s. 321-331.
 54. "Jeździec bez głowy" et alii, czyli znaleziska ostróg z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Weklicach, [w:] A. Urbaniak, R. Prochowicz, J. Schuster, M. Levada (red.), Terra Barbarica, Monumenta Archeologica Barbarica Series Gemina II, Łódź-Warszawa 2010, s. 333-345 (wraz z M. Natuniewicz-Sekułą).
 55. O znajdowanych w Barbaricum tulejkach grotów ze śladami szczególnych zabiegów, [w:] A. Bitner Wróblewska, G. Iwanowska (red.), Bałtowie i ich sąsiedzi. Marian Kaczyński in memoriam, Seminarium Bałtyjskie II, Warszawa 2009, s. 695-728 (wraz z K. Czarnecką).
 56. Traces of Combat or Traces of Ritual Destruction? The Damage of Weapons in the Przeworsk Culture, [w:] Hans-Joachim Schalles, Alexandra W. Busch (red.), Waffen in Aktion. Akten des 16. Internationalen Roman Military Equipment Conference (ROMEC), Xanten, 13.-16. Juni 2007, "Xantener Berichte" XVI, s. 29-40 (wraz z K. Czarnecką).
 57. Profesorowi Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, Pruthenia, t. V, Olsztyn 2010, s. 7-14.
 58. Nowinka Site 1. The cemetery from the Late Migration Period in the northern Poland, Gdańsk-Warszawa, ss. 296 (wraz z Jerzym Okuliczem-Kozarynem i Mirosławem Pietrzakiem).
 59. Scandinavian trace - a beak fibula from the Late Migration Period cemetery at Nowinka in northern Poland, [w:] Underwater Archaeology in the Baltic Region. Dedicated to the 65th birthday of prof. habil. dr Vladas Žulkus, Archaeologia Baltica, 14, Klaipeda 2011, s. 241-246.
 60. Na skraju Europy czy w centrum wydarzeń?, "Z Bliska i z daleka", nr 1, 2011, s. 2-6.
 61. Ekspedycja "Wiatrem Gnane" - czerwiec 2011, "Archeologia Żywa" 5(57), 2011, s. 32-35 (wraz z Iwoną Pomian).
 62. Martwe bagna czyli, armie bez wojowników, "Mówią Wieki", nr 1/12 (624), s. 36-40.
 63. Weklice, st. 7, woj.warmińsko-mazurskie. Badania w roku 2009, "Światowit N.S.", t. VIII (XLIX), 2009-2010, fasc. B, s. 279-282 (wraz z Magdaleną Natuniewicz-Sekułą).